úvahy, komentáře, glosy, recenze knih

Myšlenky z biskupské synody zaznamenané Mons. Baxantem

- při nové evangelizaci k předávání křesťanské víry je nutné dát pozor na to, že víra je Boží dar a dává jej Bůh, evangelizátoři sice „předávají“, ale vlastně jsou jen nástroji Božími

- lidé často žijí v chudobě (jižní Amerika), ale evangelizaci chápou jako privilegium právě pro ně

- nestačí jen nadšení pro křesťanské myšlenky, ale při evangelizaci jde o trvalé setkání s Kristem a Jeho církví

- nepředkládáme jen zprávu o moudrém a schopném Kristu, ale On je vítěz - charita nemůže být bez „charitativního ducha“, výzva k volontariátu: činit dobro druhým lidem z lásky ke Kristu

- pastorační důraz na rodinu, domácí církev, kde se vychovává i k odpovědnosti za církev

- je nutné si křesťanskou víru zamilovat a nestydět se

- nehlásáme víru, ale hlásáme Krista - církev Kristova je pokorná, nestačí být jen chudá

- církev musí vstoupit do ticha bezmocných a přehlížených

- N.Evang. /nová evangelizace/ není odpovědí jen na krizi, ale je to řádný způsob pastorace

- církevní statistiky nestačí, jde o komunikaci s lidmi

- kdo nemá, nemůže dát: nelze bez víry své předávat víru druhým

- svátost smíření je základ N.Evang.

- důležitá je kreativita teologů a pastýřů

- „apoštolskost“ je spiritualitou klimatu N.Evang.

- máme uvažovat o nových letnicích? Letnice jsou stále: Duch sv. přece stále působí

- účinným instrumentem N.Evang. může být příprava na biřmování: tehdy se komunikuje

- církev se nemůže vzhlížet stále jen v sobě bez pohledu na společnost - N.Evang. není nový program (ani pastorační program), ale je to nový způsob myšlení, schopnost vidět a konat

- nestačí jen předkládat křesťanské hodnoty, ale dát i doktrinální výbavu - mít odvahu k solidaritě s lidmi

- pozor na „privatizaci církve“: milovat svou církev, ale nikoliv jako svůj majetek - dialog je osvědčená cesta nejen v ekumeně

- umění a odvaha brát odpovědnost za šíření Kristova evangelia

- současná lidská společnost je ovlivňována medii; proč by i N.Evang. skrze media nemohla pozitivně ovlivňovat?

- jsme dle evangelia malým stádem, ale i když celosvětově rosteme, měli bychom si uchovat strategii malého stáda ve skromnosti života

- je nutná srozumitelná interpretace velkých a základních tajemství a křesť.pravd pro každodenní život

- nepřehlížet lokální, místní církev – farnost

- N.Evang. vychází z křesť.zásady: milovat všechny bez rozdílu, nejen „naše lidi“

– přát druhým to (víru), co máme my

- získávat zkušenosti víry v setkáních, ale tak, aby to vedlo k osobnímu setkání s Kristem

- předkládat jednoduchým způsobem: jak, kdy, za jakých okolností jsme my lidé byli spaseni

- příběh apoštola Filipa: kdo Kristovo poselství nyní vysvětlí těm, kteří stojí na ulici a těm, které potkáváme v životě: zapálení evangelizátoři!

- uvěřit tomu, že každý může, je schopen podávat svědectví o Kristu - na světě je mnoho křesťanů, ale ve skutečnosti jsou mnozí ateisty

- je třeba heroického svědectví, mít odvahu a pro šíření víry se i obětovat

- vzájemné přátelství a sympatie mezi křesťany je také účinné svědectví

- křesťanské umění se může stát působivým nástrojem N.Evang. - ztrácí se zřetelná identita svátostného kněžství

- osobní obrácení je základ N.Evang.

- hledat klíč k lidským duším

- jaké evangelium chceme hlásat: naše nebo Kristovo?

- lidé spíše touží po ospravedlňování svých hříchů, než po pokání a lítosti

- je nutné ve světě obnovit vědomí, že církev není pro život bez pravidel

- jsme služebníci díla Ducha sv. a církev je svědkem toho, že Bůh koná ve prospěch lidí

- pro N.Evang. je nyní třeba nové spirituality: dialog, spolupráce, obrácení, obnova

- výzva k návratu do Jeruzaléma ke Kalvárii a Večeřadla

- pozor na povrchnost a neosobní styl vedení katechezí

- metoda N.Evang.: bezprostřednost – osoba k osobě – tak, jak to dělal Kristus

- touha po svatosti je touhou nového evangelizátora

- brát odpovědnost za evangelizaci: co jiného je nyní důležitějšího!

- rodinná modlitba jako duchovní posila druhých: když je rodina ve středu naší pastorační pozornosti a má naši podporu, pak se od ní právem očekává, že bude duchovní posilou pro druhé a že bude nositelem evangelia

- N.Evang. je otázkou každodenní: nejen akce pro někdy, ale trvale

- sociální učení církve je také N.Evang.: když se zapomíná a přehlíží se věrnost sociální spravedlnosti, dostavují se krize

- je bezpodmínečně nutné zbavit se viru strachu před budoucností

- mládež může účinně evangelizovat mládež

- neúnavně obnovovat dialog mezi lidmi (i v ekumeně)

- ve střední a jižní Americe se rodina pokládá a je uznávána za poklad - katecheté mohou být úspěšnými evangelizátory, když budou nadšeni pro evangelium a když budou mít solidní vzdělání

- důležitost sice nepřímého, ale ojediněle působivého svědectví křesťanského umění: jeden ze způsobů N.Evang.

- svatost je moderní model života - N.Evang. má i nové způsoby mučednictví

- všeobecná bída ve světě: bída vztahů, bída ekonom.krize…: výzva a příležitost pro N.Evang.

- spolupráce s jinými církvemi jako příležitost pro evangel. sekularizovaného světa

- církev je sama živena evangelizací a posláním

- jak to dělal sv.František? nebyl jen hlasatelem, ale evangelizátorem!

- praktická spiritualita N.Evang.: jednoduché metody

- postbiřmovací a postmanželské katecheze

- metoda N.Evang.: od srdce k srdci

- indiferentismus, radikální ateismus, pesimismus: šance pro N.Evang.

- N.Evang. nemůže být propagandou

- studium teologie se neuvádí do života, nedostatek skutečné svobody, nedostatek bratrství

- metody N.Evang. bez životnosti jsou ztraceny

- evangelium není pohodlná pozice k sezení, ale výzva k cestě

- brát vážně své spolupracovníky a naslouchat jim - nejsme to my, kdo je středem, ale je to Bůh

- církev, která se vydává, může svědčit

- nejsme všichni dobře poučeni, zanedbáváme povinnost se nechat informovat

- sobectví a egoismus je v základu každé krize, i ekonomické

- farnost nemůže být jen pevností uprostřed společnosti: je branou

- každodenní svědectví

- charita nemůže být evangelizátorem, nemá-li ducha Kristova

- neopomíjet přítomnost zla ve světě

- dbát na věrohodnost

- N.Evang. jako výzva k osobní obnově každého křesťana, tedy prohloubení života z víry

- evangelizovat společně, podporovat evangelizační skupiny

- znovuobjevit náboženské tradice tíhnoucí ke svatosti

- N.Evang. je současné naléhavé „specifikum“ jdoucí zevnitř církve pro svět

- aktuálnost osobní obnovy v souvislostech s děním ve světě

- existuje kreativita lidí světa a též kreativita lidí církve: spojit, propojit!

- ztratilo se povědomí trvalé misie

- sama shoda slov se životem evangelizuje

- ve světě je mnoho touhy po setkáních, komunikaci

- Kristus je ve světě mnohem „populárnější“, než si myslíme

- Základ evangelizace je totožný se základem apoštolátu: bible, eucharistie, modlitba, opravdová bratrská láska

- N.Evang. s jistotou pomůže žít beze strachu s důvěrou v Krista a vědomím opory v druhých

- Evangelizátor může evangelizovat jen tehdy, když se sám nechává evangelizovat

- Naslouchat zkušenostem lidí

- Farnost jako oáza pro všechny lidi

- Každý má být evangelizován, bez ohledu na jeho stav (hříchu)

- i katolíci neznají bibli a katechizmus

- první evangelizátor je Bůh

- evangelizovat se sympatiemi a přátelstvím k lidem

- N.Evang.: „inkulturace“ křesť. víry do lidské společnosti

- N.Evang. vyzývá k dialogu vědy a víry

- N.Evang. připomíná krásu Božího díla

– stvoření, i krásu víry

- Ekumenizmus je znamením věrohodnosti vztahu k evangeliu

- Všichni pokřtění jsou i protagonisty evangelizace

- Radost při zvěstování evangelia, radost ze zvěstování evangelia

- N.Evang. povzbuzuje lidi trpící nejistotou při jejich výhledu do budoucnosti

- Konfrontovat sekularizaci s křesťanskou kulturou věků

- Boží milost je přítomna stále: v církvi, v evangelizaci, v evangelizátorech

- Výzva N.Evang. ke svatosti je i výzvou k obnově svátosti smíření

- Svátost smíření je sestra svátosti křtu (sorella del battesimo)

- Jaký je styl života pokřtěných?

- N.Evang. usiluje o účinnou přítomnost Krista ve společnosti

- Křesťanská víra z podstaty komunikuje se světem

- Výzvy N.Evang. k pokání: začíná to u biskupů

- N.Evang. je opodstatněná s ohledem na důstojnost člověka

- Sekularizace je i důsledkem deficitu našeho křesť.života

- Nepřehlížet kulturní bohatství jednotlivých náboženství

- Nepřehlížet utrpení mnohých lidí ve světě

- Konkrétní strategie N.Evang. v diecézích

- Katechizovat katechety

- Příležitosti N.Evang. při přípravách na křest, biřmování, manželství

- Zasvětit se N.Evang. ve službě Kristu a církvi

- Sekularizace má negativní, ale i pozitivní vlivy: probouzí nás k opravdovosti

- Církevní formační instituty musí mít svou církevní identitu

- Ateizmus je důvodem trvalé misie – N.Evang.

- Svět je Boží, ne Bohu cizí

- Katecheze: uvádění do mystagogie, nejen poučování

- Místní, lokální církve s úlohou kněží, zasvěcených osob, všech mužů a žen pro cit a solidaritu s druhými

- Důležitost postavení ženy jako matky a svorníku rodiny

- Vedení mládeže k uchvácení se Kristem

- N.Evang. má svatodušní základ

- Nejen církevní instituce, ale diakonie – služba

- Ovocem N.Evang. je živé společenství

- Pozornost k problémům doby: chudoba vztahů a chudoba materiální

- Metoda N.Evang. je řádná pastorace, mající pozitivní tón

- Při budování společenství nezapomenout na společenství rodiny

- Charita je skutečný projev lásky Krista

- Dialog s muslimy je nutný

- N.Evang. přináší nový dynamizmus

- Duch sv. působí stále a N.Evang. není jeho momentální vliv, ale jeden z jeho projevů

- Povzbuzující příklady mučedníků - evangelizátorů minulosti: věrně evangelizovali ve jménu Ježíše Krista i za cenu krve

- N.Evang. lze chápat i jako nové pozvání k setkání s Kristem

- Církev potřebuje trvalé Letnice: ty ale jsou, Duch sv. neodešel „do důchodu“

- N.Evang. jako nabídnutá ruka lidem trpícím samotou

- Důležitá jsou uvádění (nejen jedno uvedení a dost) do křesťanského života

- Důraz na katecheze, liturgii, svátostnou pastoraci

- Evangelizace se stále potkává s neřešenými sociálními otázkami

- V tíživých sociálních otázkách nabízet perspektivu nové existence, křesťanské existence: Ježíš Kristus je Vítěz a Spasitel a řeší i lidskou bídu

- Ženy jako evangelizátorky, katechetky (nevyužité, opomíjené, nedoceněné šance), ne kněžky

- Materializmus a konzumizmus jdou současně, ruku v ruce s chudobou hmotnou a ducha

- Zkušenost s křesťanskou vírou společně - Svědectví života a pedagogika kultury křesťanství

- Liturgie může být poselstvím i svědectvím

- Víra a rozum nejsou v rozporu!

- Otevřít církev takovou, jaká je

- Duch sv. proniká Biblí i životem církve; Písmo a Tradice jsou na tom stejně

- N.Evang. jako první evangelizace

- Bůh působí i bez nás; to však není dispenz pro naši nečinnost či opovážlivé spoléhání se na Něho

- Víra v rodině: rodina je první škola víry

- Můžeme říci, že křesťanství je jméno civilizace?

- Perspektiva do budoucnosti: katecheze a pedagogika víry

- Služba služebníků církve musí být viditelná, zřetelná, důsledná a spolehlivá

- Nebezpečí klerifikace, klerikalizace laiků

- Metoda katechumenátu: fundamentální, známé otázky víry předkládat laskavě

- Povolání ke křesťanskému životu je povolání k apoštolátu

- Formace mysli a srdce

- N.Evang. může být synonymem pro „nové misionářství“, je ale širší

- N.Evang. se nesmí stát církevním marketingem

- Důležitá otázka je, zda-li církev dokáže přesvědčivě mluvit o Božím milosrdenství a zda je také sama koná

- Katolická víra je velmi blízká lidství

- Lidská osoba je objektem Božím

Zobrazeno 714×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio